Čo je verejné obstarávanie a aké postupy sa uplatňujú?

Čo je verejné obstarávanie a aké postupy sa uplatňujú?

So slovom verejné obstarávanie prichádzame do styku relatívne často. Netreba si pod ním predstaviť nič zložité, než to, že štátna správa obstaráva určité produkty alebo služby zo štátnej kasy. Každý, kto sa chce tejto činnosti zúčastniť musí byť zapísaný do register partnerov verejného sektora. Postupov, pomocou ktorých je možné verejné obstarávanie vyhlásiť, je mnoho. Ak aj vás zaujíma viac informácií o tejto činnosti a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac, prezradíme vám všetky kľúčové informácie v nasledovnom článku!

početní kalkulačka

Postupy pri verejnom obstarávaní

Hneď na začiatku je potrebné spomenúť, čo to vlastne verejné obstarávanie je. Možno ho definovať viacerými spôsobmi. Ako základnú definíciu možno uviesť to, že verejné obstarávanie predstavuje súbor pravidiel a postupov, ktoré sú stanovené pre zadávanie verejných zákaziek, súťaží či koncesií. Hlavným cieľom je to, aby sa s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu nakladalo šetrne a účelovo. Verejným obstarávateľom môže byť hocikto, kto splní vopred vyhlásené podmienky a bude tiež zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade verejného obstarávania je tiež dôležité plniť aj určité finančné limity. Hodnota, s akou sa v prípade obstarávania počíta, sa dá odhadnúť. Vďaka tomu je možné možné zákazky rozdeliť do troch základných skupín, a to nadlimitné, podlimitné a zásielky s nízkou hodnotou. Čo sa týka verejného obstarávateľa, tým môže byť buď Slovenská republika, avšak musí byť zastúpená svojimi orgánmi.

účetní kalkulačka

Ďalej možno za verejného obstarávateľa považovať obec, vyšší územný celok alebo združenie právnických osôb. Čo sa týka samotných postupov, najčastejšie sa uplatňuje postup verejnej súťaže. Okrem toho sa relatívne často v praxi stretávame aj s rokovacím konaním, ktoré sa delí na dve fázy. V prvej sa vyberajú záujemcovia, v druhej fáze sa predkladajú konkrétne ponuky. Počet uchádzačov je aj v tomto prípade neobmedzený. Tá sa vyhlasuje pre neobmedzené množstvo uchádzačov. Ďalšou možnosťou je tiež užšia súťaž, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo či priame rokovacie konanie. Zúčastniť sa verejného obstarávania môže široká vrstva uchádzačov. Podmienkou je však to, aby splnili všetky podmienky, ktoré sú vopred stanovené. Okrem toho je tiež potrebné byť zapísaný aj v registri partnerov obchodného sektora. Ak sa chcete aj vy dozvedieť o tomto registri a princípoch verejného obstarávania viac, na stránkehttps://www.easystart.sk/ nájdete všetky potrebné informácie.